SAHA P.V.C.(1980)

SAHA P.V.C.(1980) partnership company limited .

13,13/1-4 Soi 41 Phraya Suren Road Samwatawantok Klongsamwa Bangkok 10510

Tel 02-9144341-4
Fax 02-914-4335 

Mon-Sat 08:00-17:00